Algemene voorwaarden

Van: CiRi Connect, statutair gezeteld te Andijk. Kamer van Koophandel nummer: 69100675, hierna te noemen: CiRi Connect.

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

CiRi Connect: de gebruiker van de algemene voorwaarden; ook wel leverancier genoemd.
Afnemer: de wederpartij van CiRi Connect, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen CiRi Connect en afnemer.

Algemeen

Artikel 1
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen CiRi Connect en afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CiRi Connect, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.  In geval van leemtes gelden deze algemene voorwaarden ter aanvulling.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. CiRi Connect en afnemers zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht wordt genomen.


Offerte en offertekosten

Artikel 2
1. Aan het doen van een beknopt voorstel voor een bijdrage en aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Dit gesprek heeft een maximale duur van twee uur, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien het om een uitgewerkt voorstel gaat, dat kenmerken van een werkplan bevat, indien voor het maken van een offerte een promotieplan, projectplan opgesteld moet worden of indien de offerte anderszins meer dan twee uur werk vraagt, dan kan CiRi Connect deze werkzaamheden in kosten brengen bij de afnemer, conform uurtarief dat CiRi Connect normaliter voor opdrachten rekent.
3. Indien een oriënterend gesprek overgaat in een werkbespreking dan kan CiRi Connect deze uren in rekening brengen bij afnemer. Die overgang dient gemeld te worden.
4. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het gebruikelijke door CiRi Marketing in rekening te brengen uurtarief.
5. De ideeën en de toelichting daarop, die in de offerte of het voorstel voor een bijdrage zijn vervat blijven eigendom van CiRi Connect. Indien deze ideeën uit de offerte/ het voorstel door de afnemer toch gebruikt gaan worden, dan is CiRi Connect gerechtigd om 50% van de waarde van het geoffreerde tarief in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
6. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor tien dagen. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. De offerte in competitie geldt tot een beslissing in competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden.


Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 3
1. CiRi Connect zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CiRi Connect het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CiRi Connect aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CiRi Connect worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CiRi Connect zijn verstrekt, heeft CiRi Connect het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van CiRi Connect aan de afnemer in rekening te brengen.
4. CiRi Connect is niet aansprakelijk voor schade, in welke hoedanigheid dan ook, indien CiRi Connect is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CiRi Connect kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan CiRi Connect de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door afnemer of door CiRi Connect ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van afnemer of een door afnemer aangewezen locatie, draagt afnemer zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten en wel voor eigen rekening van afnemer.


Kostensoorten

Artikel 4
1. In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen honorariumkosten, reiskosten, verblijfskosten, directe bureaukosten, andere materiele kosten en kosten van derden.


Levering

Artikel 5
1. Zolang de opdracht niet naar tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel betaald is, blijven alle rechten bij CiRi Connect.
2. Indien als gevolg van omstandigheden bij de afnemer de opdracht  wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is CiRi Connect niet verplicht de werkzaamheden te voltooien. CiRi Connect heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. Deze schadevergoeding zal minimaal 10% van de totaalfactuur bedragen, waarbij schatting hiervan door CiRi Connect bindend is. CiRi Connect zal in een dergelijk geval tekst en uitleg geven.


Vrijwaring
 
Artikel 6
1. De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart CiRi Connect voor onjuistheden, onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van CiRi Connect.
2. De afnemer vrijwaart CiRi Connect van iedere aansprakelijkheid ten gevolge van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart CiRi Connect ook van aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.
3. CiRi Connect is slechts aansprakelijk te stellen tot een bedrag waarop haar beroeps- en/of aansprakelijkheidsverzekering maximaal uitkeert.

 
Overmacht

Artikel 7
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CiRi Connect geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3. CiRi Connect heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CiRi Connect zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzover CiRi Connect ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CiRi Connect gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Geheimhouding

Artikel 8
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, CiRi Connect gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en CiRi Connect zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is CiRi Connect niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Schaadt een der partijen haar geheimhoudingsplicht, dan is zij schadeplichtig.


Betaling

Artikel 9
1. Voor aanvang van de opdracht maken CiRi Connect en afnemer afspraken over de betalingstermijnen. Afhankelijk van de duur van de opdracht, ontvangt CiRi Connect een overeengekomen percentage van het totale overeengekomen factuurbedrag, van de afnemer bij opdrachtverstrekking.
2. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde werk.
3. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum (tenzij daar in overleg van wordt afgeweken, dit dient dan door de afnemer schriftelijk te worden aangevraagd en indien CiRi Connect hiermee akkoord gaat te worden vastgelegd tussen CiRi Connect en afnemer).
4. Het factuurbedrag kan door CiRi Connect bij te late betaling verhoogd worden met 2% kredietbeperkingstoeslag.
5. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is.
6. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het CiRi Connect vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen.
7. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,-, alles exclusief verschuldigde belastingen.


Geschillen

Artikel 10
1. De rechter in de vestigingsplaats van CiRi Connect is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft CiRi Connect het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Privacyverklaring CiRi Connect

Artikel 11
CiRi Connect heeft uiteraard een privacyverklaring opgesteld. In deze privacyverklaring is te vinden hoe CiRi Connect met gegevens omgaat.
Zij zet de gegevens in voor een selectief aantal opdrachtgevers en zet gegevens alleen in om informatie te verstrekken over producten of diensten van opdrachtgevers. CiRi Connect verstrekt gegevens nooit aan derden. Aan CiRi Connect verstrekte NAW(+)-gegevens worden opgenomen in de database en zijn verkregen door (in het verleden) persoonlijke contacten die hebben plaatsgevonden en/of informatie-aanvragen voor diensten die door CiRi Connect worden aangeboden. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gebruiken wij deze gegevens voor de juiste verzending van onze publicaties via onze kanalen én om personen op de hoogte te houden van ander(e) interessant(e) nieuws/aanbiedingen. Om informatie te verstrekken kijkt CiRi Connect of de boodschap interessant is voor de ontvanger. Alleen dan zal zij informatie toesturen. CiRi Connect bewaakt nauwkeurig en selectief het gebruik van de gegevens. CiRi Connect besteed veel zorg aan de beveiliging van de gegevens. Indien de geadresseerde de informatie niet meer wilt ontvangen, kan hij/zij zich hiervoor uiteraard ten allen tijden afmelden door het sturen van een email naar karin@ciriconnect.nl met als onderwerp: afmelden.